WEDSTRIJDREGLEMENT Summer Action – januari/februari/maart 2020

ARTIKEL 1

Brussels Airport Company NV (BAC), met maatschappelijke zetel te 1030 Brussel, Auguste Reyerslaan 80, organiseert een spaaractie en wedstrijd zonder aankoopverplichting die loopt van 15/01/2020 tot en met 15/03/2020, 23u55.

ARTIKEL 2

De deelname aan deze spaaractie en wedstrijd staat open voor travel agents en tour operators actief in België, met uitzondering van: de personeelsleden van BAC en haar partners, haar reclameagentschappen, elke andere persoon die heeft meegewerkt aan de totstandkoming van huidige wedstrijd.

Zijn eveneens uitgesloten van het recht tot deelname aan deze spaaractie en wedstrijd: de familieleden in de eerste graad van de personen dewelke in de voorgaande alinea vermeld worden, evenals de personen die op hetzelfde adres gedomicilieerd zijn als de personen dewelke in de voorgaande alinea vermeld worden.

Deelname aan de spaaractie en wedstrijd impliceert aanvaarding van dit wedstrijdreglement.

ARTIKEL 3

Om geldig deel te nemen aan de spaaractie en wedstrijd moet men naar summeraction.brucard.be surfen. Op deze pagina moet de deelnemer een login aanmaken om deel te nemen aan de spaaractie en wedstrijd. Op deze login kan de deelnemer dan boekingen registreren gemaakt tussen 15/01/2020 en 15/03/2020 van gezinsreizen met minimaal 1 kind jonger dan 15 en waarvan de reis vertrekt vanop Brussels Airport met vertrekdatum tussen 15/06/2020 en 31/08/2020 inclusief.

Er zijn 5 hoofdprijzen: een 6-gangen diner voor 2 met aangepaste wijnen in het Hof van Cleve, een gastronomisch verblijf voor 2 personen in “Le Sanglier des Ardennes” in Durbuy, een Spa Break voor 2 personen in het Dolce La Hulpe hotel in Brussel, een jaarabonnement van Bloomon (1x/maand), een wijnpakket van Magnus Wijnen. De prijzen worden verdeeld onder de 5 travel agents met het hoogst aantal geregistreerde boekingen en in volgende volgorde:

 • Plaats 1 (dus meeste geregistreerde boekingen): 6-gangendiner in Hof Van Cleve
 • Plaats 2: Gastronomisch verblijf in Le Sanglier des Ardennes
 • Plaats 3: Spa Break in hotel Dolce La Hulpe in Brussel
 • Plaats 4: Bloomon jaarabonnement
 • Plaats 5: wijnpakket van Magnus Wijnen

In het geval van een ex-aequo zal de persoon die zich het eerst voor de actie registreerde hoger eindigen in de ranking. Elke deelname die onvolledig is, zal als nietig aanzien worden. Elke deelnemer mag maximum met één (1) login deelnemen aan de wedstrijd.

Bijkomend aan deze wedstrijd is er de mogelijkheid om elke week een verwenprijs te winnen. . Hiervoor dienen de deelnemers geregistreerd te zijn voor de spaaractie en het meest juiste antwoord geven op de weekvraag. Deze weekvraag zal elke week per mail doorgestuurd worden aan de deelnemers. In het geval van een ex-aequo zal de persoon die zich het eerst voor de actie registreerde hoger eindigen in de ranking.

ARTIKEL 4

Deelnemers aan de wedstrijd maken kans op volgende prijzen:

 • 1 x 6-gangendiner met aangepaste wijnen voor 2 personen in het Hof Van Cleve te Kruishoutem
 • 1 x Gastronomisch verblijf voor 2 personen in “Le Sanglier des Ardennes” in Durbuy
 • 1 x Spa Break voor 2 personen in het Dolce la Hulpe hotel in Brussel
 • 1 x jaarabonnement op Bloomon (1 boeket per maand)
 • 1 x wijnpakket van Magnus Wijnen
 • Gedurende 9 weken elke week 1 verwenprijs

ARTIKEL 5

De winnaars worden persoonlijk op de hoogte gebracht per e-mail.

Wanneer de winnaars bevestigen dat zij de prijs in ontvangst nemen, ontvangen zij de voucher of instructies via e-mail. De winnaars zullen gecontacteerd worden op het e-mailadres welke zij opgegeven hebben om in te loggen voor de spaaractie en dienen binnen de maand hun prijs te claimen. Anders vervalt deze prijs.

Prijzen kunnen niet omgeruild worden en zijn niet omzetbaar in geld, geheel noch gedeeltelijk, en zijn niet overdraagbaar aan derden. BAC behoudt zich het recht voor om een prijs te geven waarvan de waarde gelijk is aan de voorziene prijs.

ARTIKEL 6

Uitgezonderd het geval voorzien in artikel 5, zal er omtrent deze wedstrijd geen telefonische of digitale communicatie plaatsvinden, noch zal er briefwisseling verstuurd worden, noch tijdens de wedstrijd, noch na afsluiting ervan.

ARTIKEL 7

Elke poging tot fraude en elke poging tot het kunstmatig verhogen van de kans om te winnen of elke vorm van manipulatie, al dan niet georganiseerd en al dan niet mits het gebruik van een informaticaprogramma, wordt bestraft met onmiddellijke uitsluiting van de deelnemer.

ARTIKEL 8

BAC kan te allen tijde een persoon van deelname aan wedstrijden georganiseerd door BAC voor een bepaalde periode uitsluiten, in geval van inbreuk op één van de deelnemingsvoorwaarden of in geval van misbruik, misleiding of een deelname te kwader trouw aan een wedstrijd.

ARTIKEL 9

De organisatoren van deze wedstrijd behouden zich het recht voor om de actie en de wedstrijd of het verloop te wijzigen ingeval van onvoorziene omstandigheden of indien omstandigheden buiten de wil van de organisatoren dit rechtvaardigen. Zij kunnen niet aansprakelijk gesteld worden indien, ingevolge omstandigheden buiten hun wil om, de wedstrijd zou moeten worden onderbroken, uitgesteld of geannuleerd.

ARTIKEL 10

BAC behoudt zich het recht voor om over de wedstrijd en haar winnaars te communiceren, en dit voor promotionele doeleinden.

De deelnemers gaan er door hun deelname mee akkoord dat indien ze een prijs winnen, zij eventueel met foto, naam en woonplaats kunnen verschijnen op de social media, de website en andere digitale of analoge kanalen van BAC.

ARTIKEL 11

BAC is niet aansprakelijk voor mogelijke schade, lichamelijke letsels of ongevallen die zich zouden kunnen voordoen als gevolg van het winnen van een prijs en/of deelname aan een wedstrijd.

BAC is niet aansprakelijk voor druk-, spel-, zetfouten of andere fouten of technische problemen (internet, e-mail, …).

ARTIKEL 12

De deelnemer verleent uitdrukkelijk de toestemming voor de geautomatiseerde verwerking van zijn persoonsgegevens door Brussels Airport Company NV, Luchthaven Brussel-Nationaal, 1930 Zaventem. Dit teneinde een vlotte afhandeling van deze wedstrijd te garanderen.

Indien de deelnemer hiermee uitdrukkelijk akkoord is gegaan door het daartoe voorziene vakje aan te vinken en/of het keuzevak te selecteren, mag BAC deze deelnemer informeren met betrekking tot promoties, huidige en toekomstige aanbiedingen van BAC, wedstrijden, informatie, etc.

BAC behandelt persoonsgegevens overeenkomstig de terzake geldende regelgeving. Door persoonsgegevens mee te delen gaat de deelnemer uitdrukkelijk akkoord dat Brussels Airport Company persoonsgegevens verzamelt en verwerkt, in overeenstemming met de modaliteiten beschreven in haar privacybeleid, dat kan worden geraadpleegd op de website: https://www.brusselsairport.be/nl/privacy-policy.

De deelnemer kan te allen tijde kosteloos zijn persoonsgegevens inzien, laten wijzigen of verwijderen of zich verzetten tegen de verwerking van zijn persoonsgegevens. Hiertoe volstaat het om een e-mail naar privacy@brusselsairport.be te sturen.

ARTIKEL 13

Het loutere deelnemen aan deze wedstrijd houdt de aanvaarding van het huidig reglement in zonder enig voorbehoud. Geen enkele betwisting zal aanvaard worden betreffende de verwoording van de vragen en betreffende de antwoorden op de vragen.

ARTIKEL 14

Dit reglement wordt beheerst door het Belgische recht.

Eventuele geschillen in verband met dit reglement, behoren tot de exclusieve bevoegdheid van de hoven en rechtbanken van het gerechtelijk arrondissement Brussel.

WEDSTRIJDREGLEMENT Summer Action 2020 – fast lane passes

Deze reglementering is aanvullend aan het wedstrijdreglement “Summer Action” zoals weergegeven op de website summeraction.brucard.be en heeft enkel betrekking op de bijkomende actie die start op 19/02/2020 om 16u00 en 48 uur zal duren, dus tot 21/02/2020 om 16u00.

Om geldig deel te nemen moeten deelnemers in het kader van de Summer Action familiereizen registreren op hun account op de Summer Action website. Per volledig ingegeven reis gedurende deze 48h ontvangt de travel agent 1 fast lane pass die hij/zij kan gebruiken voor privé gebruik. Deze passes worden door middel van codes toegestuurd per mail naar het e-mailadres dat de desbetreffende reisagent heeft opgegeven voor deze actie.

Het aantal passes is cumuleerbaar: de reisagent ontvangt dus 1 fast lane pass per correct ingegeven boeking, en dit tot het maximum van 200 passes is bereikt of de 48h verlopen zijn.

Prijzen kunnen niet omgeruild worden en zijn niet omzetbaar in geld, geheel noch gedeeltelijk. Ze mogen ook niet worden doorverkocht. BAC behoudt zich het recht voor om een prijs te geven waarvan de waarde gelijk is aan de voorziene prijs.

WEDSTRIJDREGLEMENT Summer Action 2020 – Autogrill

Deze reglementering is aanvullend aan het wedstrijdreglement “Summer Action” zoals weergegeven op de website summeraction.brucard.be en heeft enkel betrekking op de bijkomende actie die start op 05/03/2020 om 16u00 en 48 uur zal duren, dus tot 07/03/2020 om 16u00.

Om geldig deel te nemen moeten deelnemers in het kader van de Summer Action familiereizen registreren op hun account op de Summer Action website. Per volledig ingegeven reis gedurende deze 48 uur ontvangt de travel agent 1 Autogrill korting-voucher ter waarde van €10,00 die hij/zij kan gebruiken voor privé-gebruik. Deze vouchers worden via de post opgestuurd naar het werkadres dat de desbetreffende reisagent heeft opgegeven voor deze actie.

Het aantal vouchers is cumuleerbaar: de reisagent ontvangt dus 1 kortingsvoucher per correct ingegeven boeking, en dit tot het maximum van 20 vouchers per persoon is bereikt of de 48 uur verlopen zijn.

Prijzen kunnen niet omgeruild worden en zijn niet omzetbaar in geld, geheel noch gedeeltelijk. Ze mogen ook niet worden doorverkocht. BAC behoudt zich het recht voor om een prijs te geven waarvan de waarde gelijk is aan de voorziene prijs.